PONPE 490IR INFRARED THERMOMETER

เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟราเรด Infrared Thermometer วัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ช่วงการวัด: -50 ถึง 950 ℃

PONPE 470IR INFRARED THERMOMETER

เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟราเรด Infrared Thermometer วัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ช่วงการวัด: -50 ถึง 750 ℃

PONPE 450IR INFRARED THERMOMETER

เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟราเรด Infrared Thermometer วัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ช่วงการวัด: -50 ถึง 550 ℃

PONPE 430IR INFRARED THERMOMETER

PONPE 430IR เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ช่วงการวัด: -50 ถึง 380 ℃ Infrared Thermometer วัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน